Office hours: 09:00 - 13:00

Tel: 031 007 0363

Chairperson:  Roswyn Kohlrenken
Secretary:   Vimla Pillay - kzn@saphysio.co.za